Onorarii

de Soneriu Casian

Onorarii

Avocatul are dreptul în exercitarea atribuțiilor sale statutare  la onorariu și, pe de altă parte, la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său, aspect consacrat ca atare de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, aspect reiterat și art. 127 alin. 1 din Statul profesiei de avocat.

Onorariul avocațial este unul din elementele esențiale ale contractului de asistență juridică, sens în care legiuitorul asigură o protecție specială.

Onorariul stabilit în contractul de asistență juridică are natura prețului pentru serviciile prestate de către avocat clientului său, având la bază înțelegerea cu clientul. 

Nici o autoritate nu poate stabili onorariu, nu îl poate mări sau micșora. Această concluzie reiese din art. 128 alin. 1 din Statut care consacră regula , respectiv ”onorariile se stabilesc liber între avocat și client, în limitele legii și ale prezentului statut”. 

Texte extrase din:

Statut 2004 – Statut al profesiei de avocat, 25/09/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 13/01/2005 intrat in vigoare la data de 13 ianuarie 2005;

Capitolul III Activitatea profesionala a avocatului;

Secțiunea a 2-a Relațiile dintre avocat si client

 Art. 130

Cheltuielile efectuate de avocat în interesul procesual al clientului se estimează anticipat la momentul încheierii contractului si se de socotesc pe măsura informării documentate a clientului cu privire la cuantumul si destinația lor. Părțile pot suplimenta aceste cheltuieli, pe parcursul derulării contractului, prin acte adiționale .

Art. 132

(1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.

(2) Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului.

(3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente:

 • timpul si volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activității solicitate de client;
 • natura, noutatea și dificultatea cazului;
 • importanța intereselor în cauză ;
 • împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedica pe avocat sa accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, dacă aceasta împrejurare poate fi constatată de către  client fără investigații suplimentare;
 • notorietatea, titlurile, vechimea în munca, experiența, reputația si specializarea avocatului;
 • conlucrarea cu experți sau alți specialiști impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;
 • avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;
 • situația financiară a clientului;
 • constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei sa acționeze pentru a asigura servicii legale performante.

Art. 133

 (1) Onorariile se stabilesc liber între avocat si client, în limitele legii si ale statutului profesiei. Este interzisă fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de către organele profesiei, de către formele de exercitare a profesiei de avocat sau de către avocați.

(2) Onorariile se determină si se prevăd în contractul de asistență juridică la data încheierii acestuia între avocat si client, înainte de începerea asistenței și/sau reprezentării clientului.

(3) În cazul în care împrejurările concrete impun asigurarea asistenței și/sau reprezentării imediate și nu se poate încheia un contract de asistență juridică, avocatul este obligat sa transmită clientului, în cel mai scurt timp posibil, o comunicare, prin care sa aducă la cunoștința clientului onorariile pe care le propune pentru asistență și/sau reprezentare. În absența unei instrucțiuni exprese a clientului privind încetarea asistenței și/ sau reprezentării, ori a unei comunicări prin care clientul își exprimă expres dezacordul în privința onorariilor, se consideră onorariile propuse prin comunicarea făcută de avocat ca fiind acceptate.

(4) În toate situațiile, onorariile vor fi prevăzute în contractul de asistenta juridica ce urmează sa fie încheiat în forma scrisă.

(5) Onorariile pot fi stabilite si în moneda străină, sub condiția ca plata acestora sa respecte prevederile privind regimul legal al plăților.

Art. 134 

(1) Onorariile pot fi stabilite astfel:

 • onorarii orare;
 • onorarii fixe (forfetare);
 • onorarii de succes.
 • onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. a), b) si c).

(2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o suma fixă de unități monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează clientului.

(3) Onorariul fix (forfetar) constă într-o suma fixă cuvenita avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, după caz, le prestează clientului.

(4) Onorariul orar și fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obținut prin prestarea serviciilor profesionale.

(5) Avocatul poate sa primească de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară.

(6) Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite si sa obțină si un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcție de rezultat sau de serviciul furnizat. În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătura cu latura civilă a cauzei. Onorariul de succes consta într-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreuna cu onorariul orar sau fix.

Art. 135

(1) Este interzis avocatului să-și fixeze onorariile în baza unui pact “de quota litis”.

(2) Pactul “de quota litis” este o convenție încheiata între avocat si clientul sau, înainte de soluționarea definitiva a unei cauze, convenție care fixează exclusiv totalitatea onorariilor avocatului, în funcție de rezultatul judiciar al cauzei, indiferent daca aceste onorarii constau într-o suma de bani, un bun sau orice alta valoare.

(3) Onorariile reprezentând dobândirea, sub orice forma, a unor “aporturi din afacere” (activitatea juridica realizata de către avocat) sunt interzise. Onorariile vor fi stabilite după o prealabila consultație juridica, ținând cont de dificultatea, amploarea sau durata cazului.

 Ținând  cont de toate aceste aspecte onorariul va fi negociat de comun acord cu clientul  ținând cont de  modalitatea concretă de desfășurare a activității , complexitatea și natura cauzei .

Totodată la stabilirea onorariului se va ține cont  și de colaborarea care există între aceștia și istoricul colaborărilor dintre părțile contractuale  acordând onorarii avantajoase  clienților vechi  premiind  fidelitatea acestora  .